Loading...

          

Relacja ze spotkania w dniu 22 listopada 2010
Loading...
Wykłady prof. Anetty Undas z Instytutu Kardiologii CM UJ oraz dr Krystyny Gałązki z Instytut Patologii CM UJ,
w ramach działalności Centrum Leczenia Szpiczaka przy Klinice Hematologii CM UJ w Krakowie
Prof. A. B. Skotnicki
Wstęp do wykładu
prof. Anetty Undas

Prof. Anetta Undas
Powikłania zakrzepowo-
zatorowe oraz inne
zaburzenia hemostazy
w szpiczaku mnogim

Prof. A. B. Skotnicki
i dr Artur Jurczyszyn
Dyskusja po wykładzie
prof. Anetty Undas

Clexane
Prezentacja

Prof. A. B. Skotnicki
Wstęp do wykładu
dr Krystyny Gałązki

Dr Krystyna Gałązka
Rola i znaczenie badań
trepanobiopsji szpiku
kostnego w szpiczaku
mnogim

Prof. A. B. Skotnicki,
dr hab. Ryszard Drożdż
i dr Artur Jurczyszyn
Dyskusja po wykładzie
dr Krystyny Gałązki

W dniu 22 listopada 2010 roku o godzinie 16.00 w Sali Bibliotecznej Kliniki Hematologii CM UJ w Krakowie przy ulicy Kopernika 17 zebrało się prawie czterdzieści Osób (vide lista obecności), które skorzystały z zaproszenia „Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka” oraz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Zebranie rozpoczął i otworzył prof. A. B. Skotnicki – konsultant wojewódzki ds. hematologii w Małopolsce.

Fundacja wraz z Kliniką Hematologii CM UJ w Krakowie od jesieni 2008 roku organizują wspólnie cykl wykładów oraz otwartych spotkań szkoleniowo-edukacyjnych na różne tematy związane z nowoczesną diagnostyką i leczeniem szpiczaka mnogiego. Profesor A. B. Skotnicki nazwał cykliczne spotkania Akademią Szpiczaka Mnogiego w Krakowie.

W dniu 22 listopada 2010 roku wykład wygłosiła Pani prof. Anetta Undas obecna Przewodnicząca Towarzystwa Internistów Polskich, aktualnie pracująca w Instytucie Kardiologii CM UJ w Krakowie. Wykład dotyczył powikłań zakrzepowo-zatorowych oraz innych zaburzeń hemostazy w szpiczaku mnogim. W szpiczaku swoistym czynnikiem ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych jest wysokie stężenie białka monoklonalnego, ponadto istnieją nieswoiste czynniki ryzyka do których zaliczamy: otyłość, przebyty epizod zakrzepowo-zatorowy, cewnik w żyle, unieruchomienie, choroby współistniejące, nadkrzepliwość, ponadto są czynniki związane zastosowanym leczeniem, do których zaliczamy wysokie dawki deksametazonu, zastosowanie doksorubicyny i erytropoetyny. Zgodnie z publikacją dr Antonio Palumbo wiemy, iż rodzaj zastosowanej terapii jest najsilniejszym czynnikiem determinującym ryzyko zakrzepowe u chorych na szpiczaka.

Postulowane mechanizmy stanu prozakrzepowego w szpiczaku mnogim to:
 • Oporność na aktywowane białko C (bez FVL) u 0-23% chorych
 • ↓ Ekspresja trombomoduliny i receptora białka C (EPCR)
 • ↑ FVIII i vWF (ok. 200% normy)
 • ↓ aktywności białka C i białka S (rzadko)
 • ↑ ekspresja czynnika tkankowego pod wpływem IL-6, VEGF, TNF-α
 • Antykoagulant toczniowy i przeciwciała antykardiolipinowe (b. rzadko)
 • Pośrednie działanie IL-6 (synteza Fbg, CRP, PAI-1)
 • Nabyta dysfibrynogenemia
 • Upośledzenie fibrynolizy
Ponadto prof. Anetta Undas przedstawiła dane jeszcze nieopublikowane oceniające parametry czynności sieci fibryny w MM oraz pokazała inhibitor fibrynolizy aktywowany trombiną, jako nowy czynnik antyfibrynolityczny w MM.
Ponadto przestawiono dane International Myeloma Working Group dotyczące prewencji pierwotnej żylnych choroby zakrzepowo-zatorowej:
 • ASA (81-325 mg/d) tylko u chorych obciążonych małym ryzykiem (bez czynników ryzyka zakrzepicy) np. leczonych lenalidomidem
  i małą dawką deksametazonu/melfalanu
 • Heparyna drobnocząsteczkowa profilaktyczna dawka lub warfaryna (INR 2-3) u chorych z co najmniej 2 czynnikami ryzyka
  związanymi z MM lub osobniczymi
 • Heparynę drobnocząsteczkową lub warfarynę powinno się rozważyć u wszystkich chorych otrzymujących:
  - Wysokie dawki deksametazonu
  - Doksorubicynę
  - Wielolekową chemioterapię
  Bez względu na obecność lub nie dodatkowych czynników ryzyka
U pacjentów obciążonych dużym ryzykiem krwawienia należy rozważyć mechaniczne metody profilaktyki przeciwzakrzepowej tj.:
 • Podkolanówki o stopniowanym ucisku
 • Urządzenia do przerywanego pneumatycznego ucisku
Po wykładzie prof. Anetty Undas była prezentacja na temat Clexane, czyli enoksparany.

Następnie wykład wygłosiła dr Krystyna Gałązka z Instytut Patologii CM UJ na temat znaczenia diagnostycznego wykonywania trepanobiopsji w szpiczaku mnogim. Dr Gałązka przedstawiła swoje doświadczenia własne pokazując bardzo liczne i ciekawe obrazy trepanobiopsji pacjentów ze szpiczakiem mnogim leczonych w Klinice Hematologii CM UJ.

W swoim podsumowaniu stwierdziła iż:
 • Przy śródmiąższowym, rozlanym typie nacieku – zwykle dobra korelacja między odsetkiem plazmocytów w aspiracie
  i trepanobiopsji; przy ogniskowym (ławicowo-guzkowym) – mogą być duże dysproporcje
 • Porównywanie intensywności nacieku w kolejnych trepanobiopsjach przy typie „patchy” – mało wiarygodne; masa nowotworu –
  interpretacja odsetka plazmocytów w łączności z komórkowością szpiku
 • Mała atypia plazmocytów, przy niskim odsetku – istotne rozmieszczenie – tylko w trepanobiopsji; klasyfikacja rozrostu (MGUS/PCM) – konieczna korelacja z danymi klinicznymi
 • Ocena choroby resztkowej – mała wiarygodność w aspiracie; nie zawsze możliwe uchwycenie w trepanobiopsji
 • Ponadto bardzo ważna jest reprezentatywność trepanobiopsji
Na spotkanie przybyli: hematolodzy, biolodzy, diagności laboratoryjni, interniści, studenci oraz bardzo wielu pacjentów i innych osób zainteresowanych szpiczakiem mnogim. Po wykładach odbyła się żywa dyskusja dotycząca powikłań zakrzepowo-zatorowych oraz zastosowania trepanobiopsji w diagnostyce szpiczaka mnogiego. Kolejne zebranie miało na celu edukację, szkolenie oraz współdziałanie na rzecz optymalizacji terapii i leczenia chorych ze szpiczakiem mnogim. Mam nadzieje, że to już 19-te spotkanie przyczyni się do pogłębienia wiedzy, aby w sposób optymalny leczyć i prowadzić naszych pacjentów.

Prezentacje :

Prof. dr hab. med. Anetta Undas
Powikłania zakrzepowo-zatorowe i inne zaburzenia hemostazy w szpiczaku mnogim  »     PDF - 1,35 MB

Dr med. Krystyna Gałązka
Rola i znaczenie trepanobiopsji w szpiczaku mnogim. Doświadczenia własne  »     PDF - 4,37 MB

Przedstawicielka firmy Sanofi Aventis
Clexane  »     PDF - 1,12 MBOpracował: Dr hab. med. Artur Jurczyszyn

Kraków, ‏24 listopada 2010Rachunek bieżący w PLN  :  06 1440 1127 0000 0000 0835 9709